Frittstående barnehager

De fleste barnehagene vi har bygd er frittstående bygg omkranset av lekeareal. Med Baglerbyen barnehage viser vi at vi også kan bygge store barnehager på små og utfordrende tomter.

Det finnes en rekke regler for hvor stor en tomt bør være for å etablere en barnehage. Det er også reguleringer for hvilken størrelse det skal være på inne- og uteareal. Disse avhenger blant annet av hvor mange barn det er i barnehagen, og om barna er over eller under 3 år. Vi hjelper deg med å beregne dette. Du kan også lese mer om reglementet her.

Ved bruk av smarte og innovative løsninger er det fullt mulig å bygge barnehager på mindre tomter, og som likevel tilfredsstiller kravene til ute- og inneareal. Baglerbyen FUS barnehage er et godt eksempel på dette.

Stort bygg på liten tomt

Utfordringen med Baglerbyen FUS barnehage var å bygge en stor barnehage på en liten og kompakt tomt i byen. Her måtte vi tenke nytt og innovativt. Løsningen ble en smart bygningsform som utnytter terrenget slik at hele taket er en del av lekearealet. Resultatet er et leke- og uteareal som er like stort som hele tomta.

Baglerbyen fus barnehage 2
Baglerbyen FUS barnehage

Uteområde som inviterer til lek

Uteområdene er viktige for barn, og kanskje spesielt for barn som vokser opp i byen. Uteområdene skal stimulere barna i de ulike fasene de er i. Dette kan være en utfordring særlig i byområder hvor vi ikke alltid har tilgang til naturlig variasjon.

Uteområdet skal oppleves spennende og stimulere til utforskning. Ved å benytte materialer som består av forskjellige teksturer, ønsker vi å bidra til at lekeområdet ikke skal oppleves sterilt og ensartet for barna. Også underlaget varierer i alt fra myk gummi, asfalt og tredekke til gress og kunstgress for å skape variasjon.

Prosjektbeskrivelse

Baglerbyen FUS barnehage er svært godt tilpasset sine omgivelser; bygget er plassert inn mellom eksisterende boligblokker uten å dele opp det relativt tette byrommet. Bygningen gir et positivt bidrag til Alnagata og torget mellom de omkringliggende boligblokkene samtidig som materialbruken og det lave volumet gjør at bygget tilpasses den småskala boligbebyggelsen i Konowsgate. I tillegg gir byggets utforming en fin overgang mellom trehusrekken langs Konowsgate, boligblokkene rundt torget og byggets yttervegg avskjermer det tilliggende boligsameiets uterom uten å dominere dette.

Bygget er utformet som et atriumshus som hegner om de gode lekearealene og amfiet og som derved godt underbygger barnas trygghet og oppfattelse av barnehagen som sitt «sted» i den tette bysituasjonen. Lekearealet på taket lar barna være «konge på haugen» med utsyn utover Lodalen, opp mot Ekebergåsen og ned langs Alnagata.

Organiseringen av uteområdet og bevaringen av de store eksisterende trærne inne på tomta gir godt avskjermede uterom med gode og varierte kvaliteter. Det er fokusert spesielt på trygghet for de minste barna med god kontakt mellom avdelinger og inne- og lekeareal ute.

Universell utforming (UU) er ivaretatt med logisk planløsning og naturlige ledelinjer innarbeidet i belegg og belysning, og gode lyd og lysforhold. Heis er lagt inntil våtsone i grovgarderobe slik at ferdsel mellom barnehagens forskjellige utearealer er ivaretatt. Heisen går mellom alle etasjer – også opp til takområdet. Dette for å gi tilgjengelighet for alle til tomtas forskjellige nivåer. Samlet gir dette varierte lekeområder med gode solforhold gjennom hele dagen. De store trærne langs Konows gate gir naturlig skjerming i lekeområdene ute.
Naturlige materialer med varige kvaliteter som betong og trepanel er benyttet i byggets eksteriør, men også gjentatt som taktile elementer i byggets interiør. Bygget er prosjektert iht. TEK10 med godt isolerte bygningsdeler og få kuldebroer. Energibruken er basert på lokal løsning med energibrønn med varmepumpe og gulvvarme.

Det er lagt vekt på naturlig sonedeling hvor de små er godt ivaretatt med godt avgrensede avdelingsområder med tilliggende fingarderober. Sirkulasjonsarealene er tillagt gode romlige kvaliteter slik at disse blir et tilskudd til avdelingsarealer og spesialrom.

Bygningen har et moderne formspråk med en leken fasade, variert materialbruk og skala godt tilpasset nærmiljøet. Jernvitrolbehandlet trepanel, mørke karmer, trespiler og espalier og gir et mykt og varmt inntrykk av barnehagens hovedvolum mens murflater (bordforskalet betong/ innfarget puss på isolasjon) og platekledning er holdt i et varmgrått spekter som en rolig bakgrunn for å la det lille grøntområdet og lekeinstallasjoner få lov til å dominere uteområdet.

Nøkkeltall

Arealbruk: 910m² BRA (inklusive overdekket p-areal ca.110m2, utebod og teknisk rom)
746m² varm BRA
840 m² varm BTA
987m² BTA inkl. utebod og overdekket p-areal frem til underliggende P-kjeller

Prosjektopplysninger

Byggeår: 2014
Initiativtaker, ide og prosjektutvikler og totalentreprenør:
Trygge Barnehager as / www.tryggebarnehager.no
Lokalisering: Baglerbyen FUS barnehage as, Konows gate 20, 0196 Oslo / www.fus.no
Prosjektperiode: 2007-2014